ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2016

Ετήσια πλέον καθίσταται η υποβολή των καταστάσεων από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά - σύμφωνα με την σχετική απόφαση (αρ. ΠΟΛ 1051/ΦΕΚ Β' 1260 - 28.04.2016)

 

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλεον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος στο οποίο αφορούν.

 

Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

 

Οπότε οι καταστάσεις του 2016 θα πρέπει να υποβληθούν έως 28/02/2017 (τροποποιητική έως 30/04/2017)

 

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι οι καταστάσεις για το ημερολογιακό έτος 2015 υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ενώ τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2016.

 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

 

 

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας που υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή στον όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β' της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

 

 

Στις καταστάσεις καταχωρούνται:

 

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.

 

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

 

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

 

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

 

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές)

 

Τρόπος καταχώρισης - Κατάστασης πελατών

 

Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ' ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

 

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

 

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.

Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:

 

α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..

 

β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

 

Κατάσταση προμηθευτών

 

Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ' ελάχιστο εγγραφή αναλόγως που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.

 

Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

 

Τρόπος υποβολής

 

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών: εδώ.

 

Οδηγίες υποβολής των καταστάσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

 

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

 

Πιέστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα υποβολής των καταστάσεων. Σημειώστε επίσης πως αφού συνδεθείτε θα έχετε πρόσβαση και σε ένα πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών υποβολής εάν έχετε κάποια απορία σχετικά.