ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Συμπλήρωση Βιβλίου Ασθενών Οδοντιατρείου


I.    ΝΟΜΟΣ 3052/24.09.2002 ΦΕΚ. 221 άρθρο 8 παρ. 16

 

Καθιερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών:


•    Με βάση το νόμο καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή, το ονοματεπώνυμο - η χρονολογία επίσκεψης - η διεύθυνση του ασθενή
•    Με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει την 01.01.2003.


II.    ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ. 1271/12.12.2002 ΚΑΙ
1010790/130/0015/04.02.2003


•    Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν οδοντιατρικών υπηρεσιών.
•    Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή στο χώρο παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
•    Φορολογικός έλεγχος εντός του χώρου εξέτασης ή παροχής υπηρεσιών, δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή νοσηλείας.
•    Το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτύπωση θα γίνεται άμεσα για κάθε εξεταζόμενο ασθενή.
•    Η καταχώρηση από τους Οδοντιάτρους στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών, γίνεται υποχρεωτικά για όλους τους ασθενείς, είτε δέχονται αμοιβή, είτε χωρίς αμοιβή. Καταχωρούνται δε ο' αυτό όλες οι περιπτώσεις, έστω και αν πρόκειται για έλεγχο και πιθανή οδοντιατρική περίθαλψη, ή για έκτακτη επίσκεψη με σκοπό τη βελτίωση ή προσαρμογή που η κυρίως υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρωθεί στο παρελθόν.
•    Οι Οδοντίατροι που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωση έργου με ασφαλιστικά ταμεία (I. Κ. Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών στο τηρούμενο Βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο Ταμείο, θα αποδεικνύεται από το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, από το οποίο θα έχει αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο Βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού γιατρού.

 

Με βάση τα προηγούμενα, στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών καταχωρούνται:

•    α) το ονοματεπώνυμο,

•    β) η διεύθυνσή του,
•    γ) η χρονολογία επίσκεψης
•    δ) και σύμφωνα με τον ΠΟΛ 1166/2002 και ο α/α της Α.Π.Υ., εντός της επόμενης από την έκδοση της μαζί με την αξία.
•    Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες ολοκληρώνονται ύστερα από πολλές επισκέψεις, δίνεται η δυνατότητα, το πρόσθετο Βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας (πρώτη-επίσκεψη-του ασθενή) με την ένδειξη σημείωση «συνεχίζονται οι επισκέψεις» και όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία να συμπληρώνεται στην αρχική καταχώρηση η ημερομηνία που ολοκληρώνεται η υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσες επισκέψεις δεν απαιτείται να καταχωρούνται.
•    Είναι αυτονόητο ότι στο Βιβλίο Επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται τα στοιχεία του ασθενή και όχι άλλων προσώπων (συνοδών μικρών παιδιών κ.τ.λ.) που απλά βρίσκονται στο χώρο εξέτασης μαζί με τον ασθενή.


III.    ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ


•    Α) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ξεχωριστό Βιβλίο Ασθενών, το οποίο τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα. Δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του όταν ο ασθενής βρίσκεται στο χώρο αναμονής. Ενημερώνεται μόνο για τους ασθενείς που εισέρχονται εντός του χώρου της εξέτασης ή της παροχής των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
•    Β) Είναι δυνατόν να θεωρηθεί συνενωμένο Βιβλίο Ασθενών & Εσόδων Εξόδων. Τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται άμεσα όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Βιβλίου Ασθενών.
•    Γ) Είναι δυνατόν για διευκόλυνση των Οδοντιάτρων το ήδη θεωρημένο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων που τηρούσαν μέχρι σήμερα (έναρξη της υποχρέωσης τήρησης), να συνεχίσουν να το τηρούν και ως Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών μέχρις εξαντλήσεως του. Δηλαδή χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορίζονται από τον οδοντίατρο ορισμένες ιδιαίτερες σελίδες στο τέλος του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και τηρείται εκεί το Βιβλίο Ασθενών. Η ενημέρωση του θα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα προβλεπόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν εξαντληθεί το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και ο Οδοντίατρος θέλει να τηρεί συνενωμένο «Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών - Βιβλίο Εσόδων Εξόδων», το νέο συνενωμένο Βιβλίο πρέπει να θεωρηθεί στη Δ.Ο.Υ. και ΚΩΔ. TAX15 288.

IV.    ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Αρθρο 17 του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.


Σας υπενθυμίζουμε το χρόνο ενημέρωσης των Βιβλίων σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. Η ενημέρωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων γίνεται (για κάθε στοιχείο, άρα και Α.Π.Υ.), μέχρι την15η ημέρα του επομένου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
•    Η ενημέρωση του Βιβλίου Επί-σκεψης Ασθενών, γίνεται άμεσα (με την είσοδο του ασθενή στο χώρο εξέτασης).
•    Η ενημέρωση του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών με την Α.Π.Υ. και το ποσό, γίνεται εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση της.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-6 του Ν. 3052/2002 ΠΟΛ. 1166/29.05.2002
•    Τα στοιχεία (Α.Π.Υ.) από 01/01/2003, είναι αθεώρητα, πιο συγκεκριμένα: Οι Οδοντίατροι απαλλάσσονται της θεώρησης μόνο των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα Βιβλία και υποχρεούνται να ανα¬γράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοση του.
•    Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα, η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002».


V.    ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο_13 Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Β.Σ., οι Οδοντίατροι ήταν υποχρεωμένοι στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να αναγράφουν:
•    α) ονοματεπώνυμο
•    β) διεύθυνση
•    γ) αμοιβή αριθμητικώς και ολογράφως
•    δ) επάγγελμα
•    ε) Τέλος, όσον αφορά στο περιεχόμενο των Α.Π.Υ. που εκδίδονται από τους οδοντιάτρους, σημειώνουμε ότι η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Σ.3218/ΠΟΛ 280/26.10.87, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή δεν απαιτείται η αναγραφή του είδους της παρεχόμενης υπηρεσίας.
•    Στ) Σημειώνεται ότι όταν η Α.Π.Υ. εκδίδεται για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, τότε αναγράφεται στην εκδιδόμενη Α.Π.Υ. και το επάγγελμα και ο αριθμός φορολογικού του μητρώου.


VI.    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ


Σε περιπτώσεις που γίνεται από τον Οδοντίατρο εξέταση ασθενή ή παροχή οδοντιατρικών συμβουλών (χωρίς αμοιβή), θα γίνεται και πάλι η σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Ασθενών και θα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «δωρεάν», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση όμως που αφορά έλεγχο για πιθανή οδοντιατρική φροντίδα και δεν υπάρχει απαίτηση αμοιβής δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών «δωρεάν» αλλά υποχρεωτικά ενημερώνεται το Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών με την ένδειξη -«έλεγχος».


VII.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Οι Οδοντίατροι, για την τήρηση των αθεώρητων Α.Π.Υ. υποχρεούνται όπως πριν την έκδοση των αθεώρητων στοιχείων (Α.Π.Υ.) υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. τους, ειδική κατάσταση εις διπλούν με τα μη θεωρημένα στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002.
Η υποβολή για πρώτη φορά της κατάστασης αυτής, γίνεται στο χρόνο που πρόκειται να προβεί ο υπόχρεος στην έκδοση αθεώρητων όταν δηλ. εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα, γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 ή 2004 κ.λ.π.


Προσοχή: τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται εκτός ιατρείου δεν καταχωρούνται στο Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών και για αυτές εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


•    1.Η ως άνω κατάσταση υποβάλλεται πριν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (π.χ. όταν εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα) και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003 κ.λ.π.
•    2. Στην προβλεπόμενη κατάσταση αθεώρητων στοιχείων της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1166/2002, θα αναγράφονται εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης κατ' αναλογία των απαιτήσεων του εντύπου Β-1 δηλαδή:
-    ΕΠΩΝΥΜΙΑ
-    Α.Φ.Μ.
-    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
-    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
-    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
-    ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
•     3. Οι Οδοντίατροι που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και κατέχουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία, θα συνεχίσουν την έκδοση αυτών, μέχρι εξάντλησης τους.
•    4. Ως προς τον αριθμό της αρίθμησης στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα, διευκρινίζεται, ότι θα αναγράφεται ο αμέσως επόμενος αριθμός του τελευταίου θεωρημένου στοιχείου, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης.
•    5. Η αρίθμηση των φορολογικών στοιχείων θα συνεχίσει να είναι ενιαία αύξουσα κατά χρονολογική σειρά, όπως ορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 18, παρ. 6).
•    6. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα η φράση, «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1083/2003».
•    7. Η απαλλαγή από την θεώρηση των στοιχείων, αφορά εκείνους που υποχρεωτικά τηρούν πρόσθετα Βιβλία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και μόνο για στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές καταχωρημένες στα πρόσθετα Βιβλία, ΠΡΟΣΟΧΗ (όχι στοιχεία διακίνησης π.χ. Δελτίο Αποστολής).
•    8. Ένα αντίτυπο της κατάστασης που θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. και με την ένδειξη «κατατέθηκε όμοιο», θα επιστρέφεται στον Οδοντίατρο, ο οποίος θα υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να επιδεικνύει στον έλεγχο.
•    9. Ο Οδοντίατρος στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει νέα κατάσταση κατά τα προαναφερόμενα.
•    10. Τέλος διευκρινίζουμε ότι η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών δεν επηρεάζει τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, τον τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων καθώς και το περιεχόμενο τους και ότι δεν τίθεται όριο έκδοσης αποδείξεων «δωρεάν», που ως πραγματικό γεγονός όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, κρίνεται από τον αρμόδιο έλεγχο.

VIII. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ


Ειδικά, όσον αφορά στους ορθοδοντικούς, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης της δραστηριότητας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Είναι δυνατόν, το στάδιο μετά την πρώτη ή τις πρώτες επισκέψεις «ελέγχου» του ασθενή κατά το οποίο, συνήθως απλώς διαπιστώνουν απαραίτητες επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν από (άλλο) οδοντίατρο ή παρακολουθούν μόνο προληπτικά τον ασθενή, να αντιμετωπίζονται κατά την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, ως παροχή υπηρεσίας που διαρκεί, με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - έλεγχος», εφόσον δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή. Όταν αρχίσουν οι ορθοδοντικές υπηρεσίες γίνεται νέα καταχώρηση με τη χρονολογία αυτή και τα στοιχεία του ασθενή με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - υπηρεσίες ορθοδοντικής


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ


1.    ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η αναγραφή της ημερομηνίας, του αριθμού Α.Π.Υ. του ποσού, του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του ασθενούς.
2.    Στη στήλη διεύθυνση πρέπει να αναγράφεται ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΛΗ.
3.    Επί συνεχιζόμενης θεραπείας πρέπει να αναγράφεται στη στήλη παρατηρήσεις και όταν περατωθεί η εργασία η ημερομηνία περάτωσης. Δεν απαιτείται να αναγράφονται οι ενδιάμεσες επισκέψεις.
4.    Επί δωρεάν παροχής υπηρεσιών στη στήλη ποσό αναγράφεται δωρεάν και ο Α.Π.Υ. Επί ελέγχου η λέξη έλεγχος αναγράφεται στις παρατηρήσεις και οι στήλες Αρ. Α.Π.Υ. και ΠΟΣΟΝ μένουν κενές.
5.    Επί τμηματικής καταβολής της αμοιβής μας εφ' όσον πρόκειται να κόψετε Α.Π.Υ. μπορεί να αναγράφεται και η δεύτερη καταχώρηση καταβολής στον ίδιο στοίχο. Σε τμηματικές καταβολές πέραν των δύο κάνετε νέα εγγραφή.
6.    Η θεώρηση του νέου Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών μπορεί να γίνει με προσκόμιση του παλαιού και ακύρωση του στην οικεία εφορία σας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : Πιστοποιητικό Συλλόγου, Ασφαλιστική Ενημερότητα από ΤΣΑΥ και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολείτε υπάλληλο.