ΠΟΛ. 1271/12-12-2002

 

Τα ανωτέρω βασίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1099747/840/0015/ΠΟΛ. 1271/12-12-2002. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεκριμένα άρθρα.

Τήρηση του "Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών

Με την νέα περίπτωση ια' της παραγράφου 5 ορίζεται η τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς φυσικά πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων και τις εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, το οποίο τηρείτο με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 11 του ν. 2065/92, και εντάσσεται έτσι η τήρηση του βιβλίου αυτού στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Επίσης θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού από 1.1.2003 και από τους οδοντογιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τις εταιρείες που παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες. Με την θέσπιση της τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ως βιβλίο της παραγράφου 5, τα πιο πάνω πρόσωπα εκδίδουν από 1.1.2003 αθεώρητες Α.Π.Υ, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 για τους ασθενείς που καταχωρούνται α ' αυτό.

Τόπος τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν των ιατρικών συμβουλών (ιατρείο, οδοντιατρείο, εργαστήριο κ.λπ.). Για τις επισκέψεις ασθενών στο σπίτι ή σε άλλους χώρους, όπως σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αυτού.

Χρόνος ενημέρωσης - τρόπος τήρησης

Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή παροχής των ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί να τηρηθεί χειρόγραφα αλλά και μηχανογραφικά με την προϋπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση, ότι η εκτύπωση θα γίνεται άμεσα για κάθε εξεταζόμενο ασθενή. Οι γιατροί και οι οδοντίατροι, κατ" αρχήν υποχρεούνται να καταχωρούν όλους τους ασθενείς που δέχονται με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. Ειδικά, οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωσης έργου με ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ.) και έχουν τη υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους αυτούς στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών αυτών στο τηρούμενο βιβλίο. Η ιδιότητα των ασθενών αυτών ως ασφαλισμένων στο Δημόσιο ή σε κάποιο ταμείο θα αποδεικνύεται από το ατομικό βιβλιάριο υγείας, από το οποίο θα έχει αποκοπεί η σχετική απόδειξη ή από την αναγραφή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ονόματος του οικογενειακού γιατρού. Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πρέπει να καταχωρούνται για κάθε ασθενή α) Το ονοματεπώνυμο, β) η χρονολογία επίσκεψης γ) η διεύθυνσή του. Επίσης στο βιβλίο καταγράφεται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και ο α/α της Α.Π.Υ. εντός της επομένης από την έκδοσή της. Όταν εκδίδεται μία απόδειξη για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών ή οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται αμοιβή από το γιατρό ή τον οδοντίατρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάμεσα (π.χ. παρακολούθηση εγκύου μέχρι τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό, θεραπεία από οδοντιάτρους κ.λπ.) εκδίδεται μια ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ανάλογα αν η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Οι αριθμοί των αποδείξεων αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σ' όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται από αυτές. Σε εξέταση από εργαστηριακούς γιατρούς (μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι κ.λπ.) τα στοιχεία του ασθενή αναγράφονται μόνο κατά την ημέρα που έγινε η εξέταση, όχι και όταν παραδίδονται οι εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και όταν οι εργαστηριακές αυτές εξετάσεις εντός ολίγων ημερών από τη σύνταξή τους προσκομίζονται για να επιδειχθούν στον γιατρό που έδωσε την εντολή να γίνουν και εφόσον φυσικά δεν καταβάλλεται αμοιβή κατά την επίσκεψη αυτή. Σημειώνεται ότι ειδικό για τους οδοντιάτρους επειδή η υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών καθιερώνεται για πρώτη φορά, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώνονται ύστερα από πολλές επισκέψεις (π.χ. απονευρώσεις), παρέχεται η δυνατότητα, για τις περιπτώσεις αυτές, το πρόσθετο βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας (πρώτη επίσκεψη του ασθενή), με σχετική ένδειξη - σημείωση "συνεχίζονται οι επισκέψεις" και ρε την ολοκλήρωση των υπηρεσιών να αναγράφεται και η ημερομηνία αυτή. Επίσης την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή των αποδείξεων επί τμηματικής καταβολής, αναγράφεται ο αριθμός τους στο πρόσθετο βιβλίο. Για τις εξετάσεις ασθενών και την παροχή ιατρικών ή οδοντιατρικών συμβουλών χωρίς αμοιβή (δωρεάν) θα γίνεται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο ασθενών και θα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη "δωρεάν", σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ..

Δυνατότητα συνένωσης του "Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών" με το βιβλίο "Εσόδων - Εξόδων".

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα οι γιατροί και οδοντίατροι να συνενώνουν το βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών με το "Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων" με την προϋπόθεση ότι από το τηρούμενο συνενωμένο "Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών - Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων" θα προκύπτουν τα δεδομένα και των δύο βιβλίων, ότι αυτό θα παραμένει στο χώρο εξέτασης των ασθενών καθ" όλη την διάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του γιατρού και ότι θα τηρείται χειρόγραφα. Το συνενωμένο βιβλίο "Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών - Εσόδων - Εξόδων" θεωρείται στη Δ.Ο.Υ. με Κωδικό TAXIS 288. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω συνενωμένο βιβλίο τηρείται με όμοιο τρόπο όπως και το βιβλίο εσόδων - εξόδων στο οποίο καταχωρούντο και τα δεδομένα (στο σκέλος των εσόδων ή σε ιδιαίτερο χώρο) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 11 του ν. 2065/92. Οι γιατροί οι οποίοι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν το Βιβλίο εσόδων - εξόδων και ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών (Άρθρο 64 παρ. 11 ν. 2065/92) χωρίς να είναι θεωρημένο με το πιο άνω κωδικό (288), μπορούν να συνεχίσουν να το τηρούν και ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών και μετά την 1.1.2003 μέχρι την εξάντλησή του, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ,Ο.Υ. Επίσης οι οδοντίατροι, που για πρώτη φορά υποχρεώνονται να τηρούν το βιβλίο επίσκεψης ασθενών από 1.1.2003, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ήδη θεωρημένο χειρόγραφο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων και για την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών μέχρι την εξάντλησή του, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.