ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 16/10/2017

ΦΕΚ  Τεύχος Β 3649/16-10-2017
σελίδα 43859 ,

Άρθρο 2 Τροποποιήσεις

Περισσότερα...

Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) - Κατάργηση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.

ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περισσότερα...

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

             Στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας (Ν.146163 ΦΕΚ Β’ 1587 του 2012) περί διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σε ισχύ από τις 8-5-2012,σας ενημερώνουμε ότι τα οδοντιατρεία είναι από τις υγειονομικές μονάδες που είναι υπόχρεες για διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά την λειτουργία τους.

Περισσότερα...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 24/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους Υγειονομικούς.


Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για όλους, το οποίο σημαίνει πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάθε Υγειονομικός που ασκεί το λειτούργημα στη χώρα, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ως φυσικό πρόσωπο, ή με βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου που έχει εκδοθεί σε νομικό πρόσωπο, έχει υποχρέωση να έχει κάλυψη αστικής ευθύνης και σε συνδυασμό με το άρθρο 21 της ίδιας Οδηγίας, το οποίο παραγγέλλει τα Κράτη-Μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή μέχρι την 25-10- 2013, επιβάλλεται οι ενέργειες να γίνουν τάχιστα.

Περισσότερα...