Έκδοση αδείας άσκησης επαγγέλματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας

 1. Αντίγραφο πτυχίου.
 2.  

  Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από Κράτη εκτός Ε.Ε., αντίγραφο πτυχίου, επίσημη μετάφραση του πτυχίου καθώς και ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ΦΕΚ 856/8-1-86).

   

  Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: Αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της 5/4/93 της Ε.Ε., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 της Ε.Ε.. Όλα τα ανωτέρω επίσημα σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών

   

 3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα) ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου.
 4.  

 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα).
 6.  

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρονται τα εξής: «…δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση: «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:...»
 8.  

 9. Δύο φωτογραφίες.
 10.  

 11. Παράβολο 8 ευρώ από το Δημόσιο ταμείο.
 12.  

 13. Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ από το Δημόσιο ταμείο.
 14.  

 15. Φάκελος με έλασμα.
 16.  

 17. Για ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 18.  

 19. Για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε.: α) άδεια παραμονής β) άδεια εργασίας και γ) πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 20.