Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Η εγγραφή προαπαιτεί:

 

  • Την έκδοση της Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από την Ε.Ο.Ο.
  •  2 φωτογραφίες ταυτότητας. 
  • Αντίγραφο πτυχίου (αν πρόκειται για πτυχίο αλλοδαπής, επικυρωμένο αντίγραφο και αντίγραφο ΔΟΑΤΑΠ). 
  • Πιστοποιητικό γέννησης. 
  • Ποσό εγγραφής. 
  • Εισφορά τρέχοντος έτους.