Έκδοση Βεβαιώσης Λειτουργίας – Μεταφοράς Οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για χορήγηση Βεβαιώσης λειτουργίας ιδιωτικού οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας

 

Έκδοση Βεβαιώσης λειτουργίας  – μεταφορά οδοντιατρείου

 

 

ΦΕΚ 713Β’ 13-03-2012  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου – οδοντιατρείου

 

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και οδοντιατρείου απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας.

2. Η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή οδοντιατρείο.

γ. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

δ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001

ζ. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

θ. Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του Δ.Σ του οικείου Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέρεια, με τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου.

ι. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

ια. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

3. Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια) της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής:

α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή οδοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β. Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού.

γ. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

ε. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

Όμοια δικαιολογητικά απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ

 

 

Φάκελος με έλασμα.

 

Άρθρο 7

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει. Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

 

1. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού ,ο χώρος του οδοντιάτρου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντιστοίχου μηχανήματος.
2. Σε κάθε Οδοντιατρείο πρέπει να υπάρχει δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων .
3. Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου :κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

 

Προϋποθέσεις χώρου

 

Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να έχει το ιατρείο για να εγκριθεί και να πάρει την Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2                     Eλάχιστη διάσταση

Για Ιατρείο-Γραφείο:	15 τ.μ.Γραφείο οδοντιάτρου2,80 τ.μ.Εξεταστήριο2,00 τ.μ.
Για Αίθουσα Αναμονής:	8 τ.μ.2,50 τ.μ.
Για Τουαλέτα:1,5 τ.μ.0,90 τ.μ.

Εφόσον πρόκειται για Συστέγαση δύο (2) Οδοντιάτρων (ύπαρξη δύο εδρών) τα απαιτούμενα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα διπλασιάζονται δηλαδή:

Για Ιατρείο – Γραφείο:	30 τ.μ.
Για Αίθουσα Αναμονής:	16 τ.μ.
Για Τουαλέτα:3 τ.μ.

 

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 του ΦΕΚ 4771, οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτοί καθορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φωτισμό για την καλή λειτουργία τους, που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού.

 

Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου και ο τοίχος πίσω από τον νιπτήρα πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός

 

1. Πάγκος εργασίας 3 μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη
2. Οδοντιατρική έδρα – Διαχωριστής Αμαλγάματος
3. Αεροσυμπιεστής
4. Ακτινολογικό (προαιρετικά) – Εάν δεν χρησιμοποιείται Ακτινολογικό να υποβάλλεται δήλωση του Ν 1599 οτι δεν υπάρχει στο Οδοντιατρείο
5. Κλίβανος ή Αυτόκαυστος
6. Εργαλειοθήκη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ –  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Σ.Λ.

 

Η γραμματεία του Ο.Σ.Λ. δεν θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου εάν δεν έχει εκδοθεί πρώτα το πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ε.Ε.Α.Ε. ,

εφ’ οσον  στο οδοντιατρείο θα υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο