Απάντηση του υπουργείου ΑνΥπ σε δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο για την ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Α2-1145/2012

Καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας με την οποία ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για το δικαίωμά του να μην καταβάλλει αντίτιμο των υπηρεσιών που έλαβε, εφ’ όσον δεν έχει λάβει και νόμιμο παραστατικό.

Υπάρχει θέμα επιβολής προστίμου 1000 ευρώ σε πιθανό έλεγχο από το ΣΔΟΕ σε οποιοδήποτε οδοντιατρείο

Κάθε οδοντιατρείο είναι υποχρεωμένο να έχει σε εμφανές σημείο στο χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές εκ μέρους των ασθενών το παρακάτω κείμενο

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»,

αποδιδόμενοκαιστηναγγλικήγλώσσαως:

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE) »

Μετάβαση στο περιεχόμενο