ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) (Π.Δ. 517/88)

 

1. Αίτηση.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία α) ημερομηνία εγγραφής β) ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο γ) ότι έχει κατατεθεί το πτυχίο δ) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και ε) η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο.
Σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε περισσότερους του ενός συλλόγους χρειάζεται βεβαίωση από όλους, εκτός αν τα στοιχεία βεβαιώνονται από τον τελευταίο σύλλογο.
Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πτυχίο στο σύλλογο χρειάζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου.
Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ξένη χώρα χρειάζεται και αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.).

Σημείωση: η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος πρέπει να ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ με την ημερομηνία διαγραφής από τον σύλλογο.

4. Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από το 1979 και συγκεκριμένα:
α) βιβλία εσόδων– εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή
– στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή
– στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
– υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών του αιτούντος την σύνταξη στο συνταγολόγιο τους με αύξοντα αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης.
β) Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή αντίστοιχη βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα.
γ) Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας.
δ) Αν διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε κλινική χρειάζεται , εκτός από τη βεβαίωση της κλινικής και βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία ανάκλησης της επιστημονικής υπευθυνότητας.
ε) Για τους φαρμακοποιούς με δικό τους φαρμακείο χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία από την οποία να προκύπτει πότε χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας , πότε ανακλήθηκε η άδεια και οι τυχόν μεταβολές στο ενδιάμεσο διάστημα.
Αν έχει γίνει συστέγαση χρειάζεται να υποβληθεί και η αποσυστέγαση (λύση εταιρικού) με σφραγίδα του Πρωτοδικείου.

5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο (κλάδου σύνταξης).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση (ημερομηνία τελέσεως γάμου, ημερομηνία γεννήσεως παιδιών κ.λ.π.).

7. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος (καταβάλλει εισφορές για αυξημένη σύνταξη) χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται σύνταξη από κανένα άλλο φορέα πλην του ΤΣΑΥ.

8. Συμπλήρωση των εντύπων (επιλογής περίθαλψης , εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού, δελτίο αναγγελίας για ΑΜΚΑ) τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΣΑΥ.

9. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την εφορία για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

10. Για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-93 χρειάζεται και βεβαίωση αποδοχών επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για το ΤΣΑΥ, της τελευταίας προ της υποβολής της αίτησης πενταετίας και στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά ή φοιτητές οπωσδήποτε πιστοποιητικά γέννησης και βεβαίωση Σχολής.

11. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού της επιλογής σας

12. Επίσημο έγγραφο όπου αναφέρεται το Α.Φ.Μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο