Γενικές πληροφορίες για τους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Α.Υ.

Έγγραφο Τ.Σ.Α.Υ. Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Εσόδων Ταχ. Διεύθυνση: Αχαρνών 27, 104-39 Αθήνα Πληροφορίες: Σμ. Παπαστεργιοπούλου Τηλέφωνο: 210-8229328 Fax: 210-8832180 Web: www.tsay.gr     Αθήνα, 14/6/2005                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 36564/4695
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   Όσοι εκ των ασφαλισμένων ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλιζομένων από 1/1/93 (ΝΑ) μπορούν να επιλέξουν ανώτερη, της πρώτης, ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΤΣΑΥ. Η ένταξή τους σε ανώτερη, της πρώτης, κατηγορία θα γίνεί από την 1/1 του επόμενου έτους, από το έτος υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή και αν κάποιος ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει πενταετία στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ, δεν ισχύει το μειωμένο ασφάλιστρο (πληροφορίες Τμήμα Μητρώου τηλ. 210 8832650 και Τμήμα Εσόδων τηλ. 210 8229328).   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   1. Ο Ασφαλισμένος οφείλει όταν προσέρχεται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΣΑΥ να προσκομίζει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Ομοίως οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο, εντός έτους, με σχετικές βεβαιώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του σχέσης (αρ. 29 Ν.Δ. 3348/55). Επίσης θα πρέπει να δηλώνει αν είναι ή αν υπήρξε μέτοχος ή εταίρος σε συγκεκριμένη εταιρεία και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.   2. α) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 348/11.6.2002 του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ, για ελεύθερους επαγγελματίες δεν διακόπτεται ο ασφαλιστικός δεσμός με το Ταμείο και κατά συνέπεια συνεχίζεται η ασφάλισή τους ακόμη και αν δεν έχουν εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μέχρι ένα έτος. Προϋπόθεση είναι να μην έχουν στραφεί σε άλλο επάγγελμα και να μην έχει γίνει διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. β) Για τους έμμισθους υγειονομικούς ο χρόνος ανεργίας μέχρι δυο (2) μήνες θεωρείται χρόνος συντάξιμος και καταβάλλονται οι εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα. Πέραν του διμήνου γίνεται διακοπή της ασφάλισης και ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται συντάξιμος.   3. Για τις γυναίκες υγειονομικούς που κατέχουν έμμισθη θέση, ο αμισθί χρόνος άδειας κυήσεως και λοχείας, θεωρείται χρόνος συντάξιμος στο ΤΣΑΥ και καταβάλλεται από τις ίδιες η αντίστοιχη εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού, σύμφωνα με την αριθμ. 101/7.2.95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΑΥ, εφ’ όσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του εργοδότη η οποία θα αναφέρει το ακριβές αυτό χρονικό διάστημα.   4. Κατηγορία μονοσυνταξιούχων. Οι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν μόνο από το ΤΣΑΥ μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να ενταχθούν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής καταβάλουν επιπλέον ασφάλιστρο ισόποσο με το 50% του εκάστοτε ασφάλιστρου κλάδου Σύνταξης του ασφαλισμένου μέχρι 31/12/92 (Π.Α.) άνω της 5ετίας και λαμβάνουν σύνταξη αυξημένη κατά 50%, με τις προϋποθέσεις ότι: α) θα καταβάλλουν εισφορά μονοσυνταξιούχου με τις ανάλογες διαχρονικές αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη αναδρομικά από 1/1/80 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσοι έχουν ασφαλισθεί πριν από το 1980, ή από την ημερομηνία έναρξης των υποχρεώσεών τους όσοι έχουν ασφαλισθεί μετά την 1/1/1980. Ευνόητο είναι ότι θα συνεχίσουν να καταβάλουν την εισφορά αυτή, μέχρι τη διακοπή της ασφαλίσεώς τους. β) από την υποβολή της αίτησης θα παραμείνουν στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ τόσο χρόνο όσος απαιτείται από τις διατάξεις του Ν. 1976/91. ( Για αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2005 ο χρόνος παραμονής είναι τα έντεκα (11) χρόνια).   5. Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να  αναγνωρίσουν ως συντάξιμο: α) Το χρόνο που υπηρέτησαν στο στρατό. β) Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών. γ) Γονική άδεια άνευ αποδοχών.   6. Οι συνταξιούχοι υγειονομικοί των άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι εξακολουθούν ν’ ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα του υγειονομικού, οφείλουν να καταβάλουν τις εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία στο ΤΣΑΥ (Κλάδου Σύνταξης, Πρόνοιας, Στέγης Υγειονομικών και εισφορές Κλάδου Περίθαλψης στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την Περίθαλψη του ΤΣΑΥ). Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους ανωτέρω υγειονομικούς εργάζονται παράλληλα στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το Ν. 1256/82 πρέπει να το δηλώνουν στο ΤΣΑΥ διότι εκτός από τις εισφορές του ελευθέρου επαγγελματία πρέπει να αποδίδονται στο ΤΣΑΥ κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2320/95 περί παράλληλης λήψης μισθού και σύνταξης   7. Ασφαλιστική Ενημερότητα θα χορηγεί το Ταμείο εφόσον οι ασφαλισμένοι τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή εφόσον τη ζητούν κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου και δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους.   Η Ασφαλιστική ενημερότητα ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.   Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταβάλετε τις ασφαλιστικές εισφορές σας μέσω των κατωτέρω Τραπεζών, καταθέτοντας μετρητά ή επιταγή στους αντίστοιχους λογαριασμούς 1) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νο. Λογ. 546162-65 2) ASPIS ΒΑΝΚ Νο. Λογ. 101-05-0006899 3) ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ Νο. Λογ. 358-00-2002001947 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νο. Λογ. 14298/0068   Ειδικά μέσω της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ μπορείτε να καταβάλετε τις εισφορές σας και με την κάρτα AMERICAN EXPRESS τoυ Υγειονομικού με την αποστολή μέσω FAX στον αριθμό 210-3263437, στην αρμόδια υπηρεσία της American Express, του αριθμού της κάρτας και του ειδικού εντύπου της εντολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, το οποίο έντυπο εξάλλου πρέπει να συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη για την εξυπηρέτησή τους, όσοι υγειονομικοί καταβάλλουν τις εισφορές με μετρητά ή επιταγές και στις τέσσερις (4) Τράπεζες.   Επισημαίνεται επίσης ότι, οι εισφορές Β’ εξαμήνου 2005 πρέπει να καταβληθούν μέχρι 31/12/2005 και στην περίπτωση που πληρώνετε μέσω Τράπεζας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο του εντύπου της εντολής πληρωμής που επισυνάπτεται συμπληρώνοντός το κατά την πληρωμή των εισφορών του Β’ εξαμήνου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   Σύμφωνα με το άρθ. 18 παρ. 4 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 τ .12/2/04) οι υγειονομικοί που είναι εταίροί ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη Δ.Σ. ΑΕ με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες καθώς και οι υγειονομικοί που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Προεδρικού Διατάγματος 84/01 εφόσον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας χωρίς αμοιβή ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ και καταβάλλουν εισφορές ελεύθερου επαγγελματία. Κατά τον ίδιο τρόπο ασφαλίζονται οι απασχολούμενοι σε ερευνητικό προγράμματα Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων, οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι, είτε χωρίς αμοιβή, όσοι κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών, εφόσον η σχέση της δεν είναι εξαρτημένη, όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα και οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός της Ελλάδος άνευ αμοιβής.   Οι υγειονομικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και δεν έχουν ασφαλισθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του Νόμου (12/2/2004) μπορούν να ζητήσουν την αναδρομική ασφάλισή τους με αίτησή τους μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταβάλλοντας τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού.   Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο όρθρο. 5 παρ. 4 παρατείνεται επ’ αόριστον η προθεσμία υποβολής αίτησης για αναγνώριση χρόνου εργασίας στο εξωτερικό των πολιτικών προσφύγων που υπάγονται στον Νόμο 1539/85.   Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ των εμμίσθων ασφαλισμένων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ ανεξαρτήτως πραγματοποιηθέντος χρόνου ασφάλισης σ’ αυτό μετά τη συνταξιοδότηση τους από τους ανωτέρω φορείς (Δημόσιο κ.λ.π.) και μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΑΥ.   Σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΑΥ οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνο ανεργίας μέχρι ένα έτος (1) υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1) Η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει από την 1η του επομένου της υποβολής της αίτησης μήνα για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός του μήνα που γίνεται η διακοπή του επαγγέλματος (λύση υπαλληλικής σχέσης για τους έμμισθους διακοπή επαγγέλματος στην εφορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες).   2) Να φυλάσσονται τα βιβλία εσόδων – εξόδων από το 1979 και μετά γιατί είναι απαραίτητα μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την χορήγηση σύνταξης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ   Οι υγειονομικοί που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι και εργάζονται στο Δημόσιο και έχουν δικαίωμα επιλογής περίθαλψης, πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας τους.   Οι υγειονομικοί που εργάζονται στα Π.Ι.Κ.Π.Α. τα οποία κατηργήθησαν και υπήχθησαν στα Π.Ε.Σ.Υ. πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τα Π.Ε.Σ.Υ. που θα αναφέρει αναλυτικό τα σχετικό στοιχεία με την μετακίνηση του υγειονομικού καθώς και βεβαίωση επιλογής περίθαλψης.   Τα βιβλιάρια ασθενείας αντικαθίστανται μόνο εφόσον συμπληρωθούν όλες οι εντολές.   Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή την έλλειψη προσωπικού και μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης του νέου προσωπικού, το Τ.Σ.Α.Υ. δεν θα δέχεται το κοινό εκάστη Τετάρτη από 8.00 – 11.00, προσωρινά ώστε να δοθεί η ανάλογη προτεραιότητα στην διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων.   Το μέτρο αυτό δεν θα ισχύει κατά του μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο.   Παρά τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ταμείο οι οποίες σας είναι γνωστές, παραμένει πάντα κυρίαρχος στόχος μας η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με σύμμαχο την κατανόησή σας.   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο