ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια

 

Τα οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια (Χ-Οδ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ακτινολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας, (§ 3.4.1.2), ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μπορεί να είναι οδοντίατρος, ενώ για τα εργαστήρια Χ-Οδ στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα, οδοντίατρος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ακτινολογία. Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας από τον απαιτείται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Ειδικότερα:

 

– Για απλά οπισθοφατνιακά ακτινογραφικά συστήματα δεν χρειάζεται προέγκριση κατασκευής.

 

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας πρέπει να κατατεθούν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:

 1. Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο.: α) Αίτηση ΟΣΛ, β) Αίτηση ΕΕΑΕ
 2. Έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, που περιλαμβάνει:
 • Περιγραφή του εξοπλισμού ελέγχου και του ακτινολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου,
 • Αναλυτικό έλεγχο του κάθε συστήματος, είτε οπισθοφατνιακού είτε πανοραμικού,
 • Κάτοψη όπου να σημειώνονται οι θέσεις των μηχανημάτων και τα σημεία μέτρησης ακτινοβολίας χώρου. Ηλεκτρονική υποβολή έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών οδοντιατρικών συστημάτων Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο για την ταχύτερη αξιολόγηση των δικαιολογητικών να τηρείται από τους ακτινοφυσικούς η παραπάνω τυποποίηση. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αναλυτικότερο έλεγχο μπορεί να τον επισυνάψει στον τυποποιημένο.

 

– Για ορθοπαντομογράφους η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των ακτινολογικών εργαστηρίων κατηγορίας Χ1, :

 1. Έκδοση άδειας σκοπιμότητας. Χορηγείται από την Περιφέρεια με γνωμοδότηση του Υπουργείου Υγείας
 2. Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής. Χορηγείται από την ΕΕΑΕ.
 3. Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας. Χορηγείται από την ΕΕΑΕ.
 4. Έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας. Χορηγείται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο με βάση το Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την ΕΕΑΕ (και γνωμοδότηση του Υπουργέιου Υγείας όταν πρόκειται για ορθοπαντομογράφο)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 

 1. Έκθεση ακτινοπροστασίας (προσωπικού, ασθενών και χώρων) και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης (hazard report), στην οποία εξετάζεται ο δυνητικός κίνδυνος για ατυχήματα, οι πιθανές δόσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης, καθώς και ο έλεγχος αποδοχής των μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από την χρήση τους. Η έκθεση αυτή εκπονείται από ακτινοφυσικό ιατρικής και υποβάλλεται εις διπλούν .
 2. Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται ή χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων , το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων (εις διπλούν)
 3. Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος (για νέο μηχάνημα)
 4. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού (η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή), καθώς και για την τεχνική επάρκεια, την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών.

 

 

 

Επικοινωνία:

dental@eeae.gr

 

Υπεύθυνοι οδοντιατρικών ακτινολογικών ΕΕΑΕ

Μανουσαρίδης Γ.

Τηλ: 210 6506768

Fax:210 6506748

Email: gmanous@eeae.gr

Ηρωδιάδου: 210 6506731

 

Η τιμή για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας νέου μηχανήματος είναι 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%.

Αντίστοιχα η τιμή για την ανανέωση του πιστοποιητικού καταλληλότητας είναι 50 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%.

 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Ε.Ε.Α.Ε είναι:

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 029/84016896 κωδ 1

ΕΘΝΙΚΗ 180/544011-48

ALPHA 138/002001000030

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 035 0300202861

EUROBANK 045 200086729

Μετάβαση στο περιεχόμενο