Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

  • Την έκδοση της Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από την Ε.Ο.Ο.
  • 2 φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου (αν πρόκειται για πτυχίο αλλοδαπής, επικυρωμένο αντίγραφο και αντίγραφο ΔΟΑΤΑΠ).
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Ποσό εγγραφής.
  • Εισφορά τρέχοντος έτους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο