ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα ,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης είσπραξης των εισφορών των υγειονομικών –ελευθέρων επαγγελματιών –παραθέτουμε κατωτέρω απαντήσεις  και οδηγίες ώστε να αποφεύγετε την άσκοπη προσέλευση σας στις υπηρεσίες του Ταμείου και την περαιτέρω ταλαιπωρία σας: 1. Πως καταβάλλονται οι εισφορές; Η καταβολή των εισφορών μπορεί να γίνει είτε: – Με την χρήση ειδοποιητηρίων στις Τράπεζες, που αναφέρονται σε αυτό , ή – Μέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας του Ταμείου Eurobank στην κατηγορία (Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλισμένων ΤΣΑΥ) με τη χρήση του ανάλογου εντύπου που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης. 2. Έχετε λάβει ειδοποιητήριο καταβολής εισφορών β’ εξαμήνου, ενώ είσθε έμμισθος και οι κρατήσεις γίνονται και αποδίδονται στο Ταμείο από τον εργοδότη σας; – Αγνοείτε το ειδοποιητήριο. – Επειδή ενδέχεται η αποστολή του ειδοποιητηρίου να έγινε διότι δεν είναι ενημερωμένος ο φάκελλός σας με τις έμμισθες θέσεις σας, παρακαλείσθε από την έναρξη του επομένου έτους και μέχρι 30.4.2012 να προσκομίσετε βεβαιώσεις των εμμίσθων θέσεών σας στο Ταμείο (κεντρικά και περιφερειακές Υπηρεσίες). 3. Είσθε έμμισθος ,έχετε υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων και δεν έχετε λάβει ειδοποιητήριο για να καταβάλετε τις εισφορές β εξαμήνου 2011. – Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το έντυπο Νο… και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί ειδοποιητήριο από το Ταμείο. 4. Στο ειδοποιητήριο ,που έχετε παραλάβει έχει υπολογισθεί εισφορά υπέρ Κλάδου Ασθενείας ,ενώ έχετε περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα. – Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το σχετικό έντυπο Νο…. και καταβάλετε την εισφορά στην Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί ειδοποιητήριο από το Ταμείο. Προσκομίζετε το αργότερο μέχρι 30.3.2012 βεβαίωση του φορέα στον οποίο ασφαλίζεστε για περίθαλψη. 5. Έχετε ήδη καταβάλει τις εισφορές Β εξαμήνου 2011 και δεν έχετε καταβάλει τις ειδικές προσαυξήσεις και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καθώς και τον Κλάδο Πρόνοιας Α εξαμήνου 2011. – Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το έντυπο Νο … και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank ή ζητάτε να σας σταλεί ειδοποιητήριο από το Ταμείο. 6. Δεν έχετε λάβει ειδοποιητήριο ή στο ειδοποιητήριο, που έχετε παραλάβει αναφέρονται λάθος εισφορές σε σχέση με αυτές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Απευθύνεστε στο Ταμείο για να σας εκδώσουν ειδοποιητήριο ή – Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το έντυπο Νο και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank – Επικαιροποιείτε τη διεύθυνσή σας διότι ενδέχεται να μη είναι η σωστή. 7. Έχετε παραλάβει ειδοποιητήριο με εισφορά μονοσυνταξιούχου ενώ έχετε διαγραφεί από την κατηγορία αυτή. – Απευθύνεστε στο Ταμείο για να σας εκδώσουν σωστό ειδοποιητήριο ή – Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας το έντυπο Νο … αφαιρώντας την εισφορά μονοσυνταξιούχου από το ποσό του ειδοποιητηρίου που έχετε παραλάβει και καταβάλετε την εισφορά σας στην Eurobank. 8. Έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, η οποία ευρίσκεται σε εκκρεμότητα και παραλαμβάνετε ειδοποιητήριο. -Το αγνοείτε. 9.Έχετε έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος μετά την 1.7.2011 ή έχετε μειωμένες εισφορές λόγω κύησης και λοχείας κλπ. – Απευθύνεστε στο Ταμείο για να σας εκδώσουν σωστό ειδοποιητήριο. 10. Έχετε να καταβάλλετε δόσεις από ρύθμιση οφειλής ή αναγνωρίσεις και λοιπά – Συμπληρώνετε τα έντυπα Νο …. Οι φαρμακοποιοί των οποίων οι κρατήσεις αποδίδονται μέσω του ΙΚΑ οφείλουν να καταβάλλουν τις πρόσθετες μηνιαίες εισφορές και τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα: Οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.92 Μηνιαία εισφορά Κλ.Σύνταξης : 13,87 Χ 6 = 126,87 ‘’ ‘’ Κλ.Περίθαλψης 4,51 Χ 6 = 49,21 ‘’ ‘’ Κλ. Πρόνοιας 2,77 Χ 6 = 16,62 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ από 1.1.2011 10 Χ 12 = 120,00 Οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/93 καταβάλουν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 10 Χ 12 = 120 € Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν παραλάβει ειδοποιητήρια με τις ως άνω εισφορές – Συμπληρώνουν με τα στοιχεία τους το έντυπο Νο … και καταβάλουν τις εισφορές τους στην Eurobank ή ζητούν να τους σταλεί ειδοποιητήριο από το Ταμείο. Οι φαρμακοποιοί που ανήκουν στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων και στο ειδοποιητήριο που έχουν παραλάβει δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά μονοσυνταξιούχου μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο Νο … και να καταβάλουν τις εισφορές τους στην EFG Eurobank ή να ζητήσουν την έκδοση νέου ειδοποιητηρίου από το Ταμείο. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Ταμείο στα fax 210-88.32.180 ή στο e-mail eisfores@tsay.gr και στα τηλέφωνα 210-88.19.188, 210-82.29.328 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πρόσθετες εισφορές δεν επιβλήθηκαν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αλλά βάσει των κατωτέρω διατάξεων. 1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε αναδρομικά, από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης,4,51 € για τον Κλάδο Υγείας,2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου ,που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.)και εφεξής και ασφαλίζονται στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση , κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία στην ασφάλιση, μετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. Επειδή όμως έχουν προκύψει προβληματισμοί, τόσο ως προς την ερμηνεία όσο και ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι ασφαλισμένοι (Ν.Α), που έχουν υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της κατηγορίας αυτής και οι τυχόν διαφορές ,που θα προκύψουν από την μετάταξη τους στη 2η ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1.7.2011, θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του α εξαμήνου του 2012.
Μετάβαση στο περιεχόμενο