ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις για την απαγόρευση της διαφήμισης των οδοντιάτρων

Προς ενημέρωση σας, παραθέτουμε την απόφαση του ΔΕΚ της 13ης Μαρτίου 2008 στην υπόθεση C – 446/05, που έκρινε ότι το άρθρο 81 ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, ΕΚ και 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ, επιτρέπει την διά εθνικού νόμου, επιβολή απαγορεύσεως σε παρέχοντες υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης, στο πλαίσιο ασκήσεως ελευθερίου επαγγέλματος ή λειτουργίας οδοντιατρείου, να πραγματοποιούν οποιαδήποτε διαφήμιση στον τομέα των υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης.

Με βάση της Δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού δικαίου ισχύουν οι εθνικοί νομοί.

Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις για την απαγόρευση της διαφήμισης των οδοντιάτρων

ιδίως από τα άρθρα 15 παρ. 1 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α’), 21 και 22 του Π.Δ. 39/2009 “Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας” (ΦΕΚ 55 Α’), 6 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α’).

Οι διατάξεις αυτές δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) και του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α’), όπως προκύπτει και από το αριθμ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.107786/08.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας – δείτε το εδώ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο