Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) – Κατάργηση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων.

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ οπτικών καταστημάτων, εργαστηρίων, ιατρείων, μονάδων, διαγνωστικών κέντρων, κτλ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων.

 

Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

 

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του ιδιωτικού φορέα να απαγορεύσει τη λειτουργία τους, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

 

3. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή την 02-07-2011.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται για τη λειτουργία ιδιωτικών φορέων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ΠΦΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011.

 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ

 

ΣΤΟ Ν. 3919/2011(οι μικρές παρενθέσεις αναφέρονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς ,βλ. υποσημείωση)

 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής.

 

α) Αριθμ. Α5/2005/1999 Υ.Α. (ΦΕΚ 749 τ.Β’) Άρθρο 5 παρ.2

 

Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ αισθητικών (2ζ), (2η)

 

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος- διαιτολογικών μονάδων.

 

Οικ.3215/1998 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 655 τ. Β¨) α) Άρθρα 2, 3, 4, 5

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος- διαιτολογικών μονάδων σύμφωνα με την οικ. 3215/1998 Υ.Α και όπου αλλού αναφέρεται. (3)

 

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.

 

Ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200τ.Α΄) Άρθρο 4

 

α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται μόνο σε όσους έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. (2ζ), (3)

 

β) Την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου έχει ο οδοντοτεχνίτης στο όνομα του οποίου

 

εκδίδεται η σχετική άδεια. (2ζ) (ο περιορισμός αφορά τον κάτοχο του εργαστηρίου

 

και όχι τον επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου ο οποίος είναι οδοντοτεχνίτης)

 

γ) Εταιρείες οδοντοτεχνικών εργαστηρίων μπορούν να συσταθούν μόνο μεταξύ οδοντοτεχνιτών ή μεταξύ οδοντοτεχνιτών και συγγενών πρώτου βαθμού. (2ζ), (2η)

 

4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών

 

επαφής. Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄) α)

 

Άρθρο 14 παρ.5

 

«Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών

 

και γενικά όλων των συναφών τα την όραση ειδών , γίνεται αποκλειστικά από τα

 

καταστήματα οπτικών ειδών». (2στ) ( Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση

 

επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος οπτικός)

 

5. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

 

Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄)

 

Άρθρο 4

 

α) Απαγορεύεται το Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας να λειτουργεί με επωνυμία κοινή με άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με εργασίες ξένες προς τη φυσικοθεραπεία ακόμη και αν είναι υγειονομικού χαρακτήρα. (2ζ)

 

(γ) Μία μόνο άδεια εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται για κάθε φυσικό πρόσωπο.(2ε)

 

ε.) Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ φυσικοθεραπευτών.(2ζ)

 

Άρθρα 2, 3

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Π.Δ. 29/1987 και όπου αλλού αναφέρεται.(3) 6.

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και

 

Κλινικών. Π.Δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 τ.Α΄) α) Άρθρο 5

 

« Για την ίδρυση και λειτουργία ΜΧΑ απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας που δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. (2β) β) Άρθρο 6

 

«Δικαιούχοι αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΜΧΑ του παρόντος Διατάγματος, είναι φυσικά πρόσωπα – γιατροί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δημόσιου χαρακτήρα και εταιρείες, με την προϋπόθεση

 

ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και η πλειοψηφία των εταίρων ή προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών

 

κάτοχοι ποσοστού μετοχών τουλάχιστον 51%, είναι γιατροί ειδικευμένοι. (2η)

 

γ) Άρθρο 7

 

‘Έγκριση επέκτασης των ΜΧΑ δίνεται με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η άδεια

 

εγκατάστασης και η άδεια λειτουργίας.(2β)

 

δ) Άρθρο 8

 

Ο υπεύθυνος Νεφρολόγος της ΜΧΑ δεν μπορεί να έχει υπευθυνότητα και για άλλη

 

ΜΧΑ ή άλλη ΜΤΝ ιδιωτικής Κλινικής. (2ε)

 

7. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας :

 

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία

 

β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία

 

γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και

 

δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

 

α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

 

-άρθρο 2 παρ. 1, 2 του Π.Δ.84/01

 

-άρθρο 3 παρ.2,3 του Π.Δ. 84/01

 

-άρθρο 4 παρ.1,2, 3 του Π.Δ. 84/01

 

-άρθρο 5 του Π.Δ. 84/01

 

– άρθρο 28 παρ. 2,3, του Ν 3846/10

 

και όπου αλλού αναφέρεται. (3)

 

β. Δικαιούχοι ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

 

γ. Έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και απαιτείται αντίστοιχα βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας (του δικαιούχου ιατρού για φυσικά πρόσωπα ή οδοντιάτρου και των ιατρών ή οδοντιάτρων της εταιρείας) και έγκριση του συμφωνητικού λειτουργίας ή του καταστατικού για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται κοινή άδεια ή του καταστατικού της εταιρείας από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο

 

-άρθρο 4 παρ.2, άρθρο 5 παρ 2 εδαφ. γ και δ, παρ. 3 εδαφ. γ και δ του Π.Δ. 84/01

 

-άρθρο 28 παρ. 5 του Ν 3846/10 – και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ)

 

δ.Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και οι επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας

 

-άρθρο 28 παρ 5 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ)

 

ε. Τα φυσικά (ιατροί ή οδοντίατροι ) ή νομικά (εταιρείες) πρόσωπα δύνανται να είναι κάτοχοι μιας και μόνο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανά την Επικράτεια και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν παραρτήματα ούτε να λειτουργούν σε μη συνεχόμενα κτίρια

 

-άρθρο 14 παρ 2 του Π.Δ. 84/01

 

– άρθρο 28 παρ. 4 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ε)

 

στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες -άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 84/01 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ζ) (2β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ’ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών

 

(2γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή.

 

(2ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

 

(2στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

 

(2ζ) ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού.

 

(2η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας.

 

(3) Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ

 

Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση στη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Για τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων, απαιτείται αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), στην Περιφέρεια ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) για τις περιπτώσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών, εργαστηρίων αισθητικής, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, οδοντοτεχνικών εργαστηρίων και Μονάδων αδυνατίσματος- Διαιτολογικών μονάδων, όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64435/26-5-2011,

 

Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011, Υ3β/Γ.Π./οικ.64433/26-5-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1394/16-6-2011 τ. Β).

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία των ανωτέρων φορέων Π.Φ.Υ προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία όπως ακριβώς ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου.

 

Στην περίπτωση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ 225/2000 (ΦΕΚ 194,τ.Α), την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία καθορίζεται το Νοσοκομείο με το οποίο συνδέεται επιστημονικά η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η ανακοίνωση /βεβαίωση λειτουργίας θα αντικαθιστά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Χ.Α. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία.

 

β) Οι αρμόδιες επιτροπές των υπηρεσιών σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., μεταξύ των οποίων και όποιες προϋποθέσεις αναφέρονται στο άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α’) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». Η

 

προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

 

Για την εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν.4025/2011 ισχύουν οι προϋποθέσεις όπως έχουν τεθεί στο άρθρο αυτό.

 

γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., θα εκδίδουν ανακοίνωση/βεβαίωση λειτουργίας (απλή επιστολή) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

 

Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί τον ιδιωτικό φορέα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο