Έγγραφο ενημέρωσης και συγκατάθεσης μέλους προς Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας

Παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016), την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωσει συγκατάθεσή μου στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας με ΑΦΜ 099836142 που εδρεύει στη Λάρισα, στην οδό Ερ. Σταυρού αριθμ. 9-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Κουτσογιάννη Γ. Ευστάθιο, για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των συλλογικών καθηκόντων/σκοπών του, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

1. Πληροφόρηση

Ο Ο.Σ.Λ. σας ενημερώνει ότι νομίμως συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση των αποκλειστικά επαγγελματικών του καθηκόντων και την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που σχετίζονται με αυτά και αναγράφονται στο καταστατικό του, βάση του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Άρθρο 6, ε & στ).

1.1 Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται
α. Δεδομένα Ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.α.)
β. Δεδομένα Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, email)
γ. Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Δεδομένα (πτυχία, άδειες οδοντιατρείων)
δ. Ευαίσθητα Δεδομένα (πειθαρχικά, οικογενειακή κατάσταση)

1.2 Πηγές Δεδομένων
Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα συλλέγονται: από τα υποκείμενα, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ. Υγιεινής), από Συλλόγους.

1.3 Αποδέκτες των Δεδομένων
α. Άλλοι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι
β. Υπουργείο Υγείας/Εργασίας, ΕΦΚΑ
γ. Συγγενικά πρόσωπα υποκείμενου, κατόπιν εξουσιοδότησης/συγκατάθεσης
δ. Μέλη του Συλλόγου

1.4 Χρόνος Επεξεργασίας
Απαραίτητα και για λόγους Συμμόρφοσης προς τη Φορολογική Νομοθεσία, όλα τα δεδομένα πληρωμών κατακρατούνται για 20 έτη. Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε ειδική τοποθεσία μακράς αποθήκευσης για σκοπούς αρχειοθέτησης του Συλλόγου.

1.5 Οι αρχές οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν κάθε επεξεργασία στου Συλλόγου, σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι οι εξής:

Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια, Περιορισμός του σκοπού, Ελαχιστοποίηση των δεδομένων, Ακρίβεια, Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Λογοδοσία.