Σύσταση θέσεων ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ειδικότητα χορηγείται και σε Οδοντιάτρους, μετά από ένα έτος επιπλέον εκπαίδευσης στην Παθολογία, σύμφωνα με το άρθρο 3, ΦΕΚ 2503/2019 

Η υποβολή των αιτήσεων για ειδίκευση, μαζί με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail:
dimyg@thessaly.gov.gr
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Επαγγελμάτων & Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Ν.Λ. 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. Γ2α/οικ.62256/02-10-2020 (ΦΕΚ 4478/τ.Β΄/02-10-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» μεταφέρθηκαν/ μετατράπηκαν (1) μια οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρική της Εργασίας, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Υ4α/2323/08-01-1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ 38/τ.Β΄/19-01-1996) και (1) μιας οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/8401/16-07-1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 447/τ.Β΄/18-07-1985) σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής.

Η πλήρωση των πιο πάνω (2) θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα συμμετέχουν και δυο (2) από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης:
1. Οι Ιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσ/μείο.
2. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής.
Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Οι γιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/02/2021 έως 20/02/2021, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους, στα Κέντρα Υγείας, Νοσ/κά Ιδρύματα της αρμοδιότητας των, καθώς και να τα ανακοινώσουν στον Τοπικό Τύπο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΓΝΛ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. Γ2α/32081/24-08-2020 (ΦΕΚ 3607/τ.Β΄/29-08-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν/ μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1α/1663/29-02-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/15-03-2000) σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής.

Η πλήρωση των πιο πάνω (2) θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα συμμετέχουν και δυο (2) από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης:
1. Οι Ιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσ/μείο.
2. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής.
Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Οι γιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/02/2021 έως 20/02/2021, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους, στα Κέντρα Υγείας, Νοσ/κά Ιδρύματα της αρμοδιότητας των, καθώς και να τα ανακοινώσουν στον Τοπικό Τύπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο