ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την  ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 2 ατόμων ειδικότητας  ΠΕ Οδοντιάτρων.
Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Ω25ΧΩΛΞ-8ΩΒ

Μετάβαση στο περιεχόμενο