Ενημερωμένο Πρωτόκολλο Λειτουργίας Οδοντιατρείων COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ημερομηνία 01-09-2021 σας είχαμε  ενημερώσει για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με τον  Ν. 4820/2021 (άρθρο 206). Με τις διατάξεις όμως του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄166/10-09-2021 άρθρο 36), τροποποιούνται οι διατάξεις του προγενέστερου άρθρου 206 που αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( οδοντιατρεία-πολυοδοντιατρεία). Το άρθρο ισχύει από 10-09-2021 και προβλέπει τα εξής:

  1. Το σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικού (ιατρικό, οδοντιατρικό, παραϊατρικό, βοηθοί οδοντιατρείου, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) που παρέχει -με οποιαδήποτε σχέση- εργασία στο χώρο του φορέα, οφείλει να είναι εμβολιασμένο. Στην αντίθετη περίπτωση τίθεται σε αναστολή εργασίας ο εργαζόμενος και ο εργοδότης ( φυσικό η νομικό πρόσωπο) δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τους φοιτητές ή όσους κάνουν πρακτική άσκηση, ακόμα και αυτούς που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες.
  2. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος του φορέα ΠΦΥ οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις και να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες εκείνων που δεν έχουν λάβει την πρώτη ή την μοναδική δόση έως την 30η Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης ελέγχει επίσης ότι η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
  3. Στον εργοδότη( φυσικό η νομικό πρόσωπο)που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των παραπάνω, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, το πρόστιμο ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώγια κάθε παράβαση και έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
  4. Στους οδοντιάτρους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, επιβάλλονται -επιπλέον των ανωτέρω- οι ακόλουθες κυρώσεις:

Α.Καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία

Β.Αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης (Ν. 3892/2010 Α΄189)

Γ. Αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών.

  1. Όλοι οι οδοντίατροι οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα του οδοντιατρείου έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου. Η παράλειψη αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

 

Δύο ημέρες μετά την ψήφιση του ως άνω νόμου, εκδόθηκε κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Δ1αΓΠ.οικ. 55400/2021 ΦΕΚ Β 4206/12-09-2021) σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας :

  • Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή η εργασία του δεν γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4020/2021 (ΦΕΚΑ΄130) και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε από Covid-19 ισχύουν τα εξής: α) Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή β) Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακόςέλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή υγείας. γ) Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.
  • Τήρηση ελάχιστης απόσταση 1,5 μέτρου (δεν ισχύει όταν διενεργείται ιατρική/οδοντιατρική πράξη).
  • Ασθενείς που προσέρχονται στο φορέα μόνο για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για Covid-19. Ασθενείς που προσέρχονται για επεμβατική εξέταση ή εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapidtest) εντός 48 ωρών πριν την εξέταση. Στον φορέα μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή. Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο, με τηχρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapidtest)εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο φορέα.
  • Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για Covid-19 με τη μέθοδο PCR εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής CovidFreeGRτου Ν. 4816/2021Α΄118 (άρθρο 33).
Μετάβαση στο περιεχόμενο