Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Την έκδοση της Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από την Ε.Ο.Ο. 2 φωτογραφίες ταυτότητας. Αντίγραφο πτυχίου (αν πρόκειται για πτυχίο αλλοδαπής, επικυρωμένο αντίγραφο και αντίγραφο ΔΟΑΤΑΠ). Πιστοποιητικό γέννησης. Ποσό εγγραφής. Εισφορά τρέχοντος έτους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο